Arbejdstager: Dine rettigheder i forhold til ansættelseskontrakten

By: Søren

Nedenstående blogindlæg er en del af advokat Lise Moths bidrag til bogen Få Job.

Lise er selvstændig advokat og er specialiseret inden for ansættelsesret. Du kan læse mere om Lise og om hvad hun tilbyder på Moth-Adv.dk.

LIMO_TrykSH-300x225Ansættelseskontrakten

Hvis du ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst i din nye ansættelse, skal din ansættelseskontrakt opfylde kravene i ansættelsesbevisloven.

Det betyder, at du har krav på at modtage din ansættelseskontrakt inden 1 måned fra din første arbejdsdag.

Ansættelseskontrakten skal indeholde de væsentligste oplysninger om dine ansættelsesvilkår, herunder:

  • Dit og din arbejdsgivers navn og adresse.
  • Dit arbejdssteds beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor dit arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
  • Din titel, rang, stilling eller jobkategori eller en beskrivelse af dit arbejde.
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Hvis du bliver ansat i en tidsbegrænset eller opgavebegrænset stilling, skal det fremgå, hvornår ansættelsesforholdet udløber eller, hvilke opgaver der skal være udførte, før ansættelsesforholdet ophører. Du har krav på så mange og klare oplysninger, at du på forhånd selv kan regne ud, hvornår dit ansættelsesforhold ophører.
  • Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Varigheden af dine og din arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  • Den gældende eller aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag, løngoder som computer og mobiltelefon, og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses hvornår og hvor ofte lønnen udbetales (eksempelvis at lønnen udbetales månedligt den sidste hverdag i måneden).
  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Derudover skal din ansættelseskontrakt indeholde oplysninger om andre væsentlige vilkår, der er gældende for din ansættelse.

Oplysningerne kan gives i et brev eller en ansættelseskontrakt, så længe alle de nævnte oplysninger samt øvrige væsentlige ansættelsesvilkår fremgår heraf.

Hvis din arbejdsgiver nægter at give dig en ansættelseskontrakt, eller hvis der er fejl i den ansættelseskontrakt, du modtager, og arbejdsgiver ikke udleverer en ny ansættelseskontrakt med de korrekte oplysninger, når du beder om det, kan du få ret til en godtgørelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *